Kontakt

Prenájom priestorov

Interaktívna mapa

Parkovanie

SLUŽBY

DAC Spory

Máte zaujímavý právny prípad avšak nemáte dostatok času alebo finančných prostriedkov na jeho financovanie prípadne sa obávate rizika prehry a znášania nákladov súdneho konania? 

V prípade, ak nás zaujme váš právny prípad, váš nárok predbežne právne posúdime a vyhodnotíme za vás riziko úspechu alebo neúspechu v prípadnom súdnom spore. Poskytneme vám tých najlepších odborníkov, uhradíme za vás súdny poplatok, trovy znalcov aj odmeny advokátov. Zbavíme vás rizika neúspechu, ktoré prenesiete na nás. 

Našou odmenou je vopred dohodnutý podiel na výsledku sporu.

Ústava SR a právny poriadok v Slovenskej republike garantujú každému jednotlivcovi a právnickým osobám právo na prístup k súdu a právo na spravodlivý súdny proces. Nákladné financovanie súdnych sporov, nedostatok financií na zabezpečenie kvalitného právneho poradenstva, niekoľko rokov trvajúce súdne procesy, obava z úhrady súdnych trov v prípade neúspechu a záťaž na psychiku sú najčastejšími dôvodmi, pre ktoré sa dnes mnohí obávajú bojovať za spravodlivosť a vymáhať svoje nároky súdnou cestou. Našim cieľom je byť partnerom tým, pre ktorých je financovanie súdneho sporu neprimerane zaťažujúce alebo nemožné.

Spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami, znalcami, notármi a ďalšími subjektami, ktorých pomoc je potrebná pri riešení súdnych sporov. Podrobne analyzujeme každý prípad a dávame odpoveď na to, či má súdny spor pre klienta význam a či existuje šanca na úspešné uplatnenie nároku.  Zabezpečíme vám profesionálne právne zastúpenie od začiatku sporu až do jeho právoplatného skončenia. Preferujeme financovanie súdnych sporov, ktorých výsledkom je priznanie finančného alebo iného majetkového plnenia klientovi, s výnimkou sporov s nízkou hodnotou. V prípade pozitívneho vyhodnotenia konkrétneho prípadu sa s vami dohodneme na podmienkach financovania vo forme zmluvy o spolupráci a financovaní súdneho sporu a na uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb s vybranou advokátskou kanceláriou. Následné financovanie nákladov spojených so súdnym sporom a zastupovanie pred súdom alebo inými orgánmi až do právoplatného skončenia veci je v kompetencii našej spoločnosti a zmluvnej advokátskej kancelárie.  

V prípade, ak by ste mali záujem o predaj vašich pohľadávok, sme po vyhodnotení konkrétnej pohľadávky a jej opodstatnenosti prístupní aj uzatvoreniu dohody o odplatnom postúpení pohľadávok, čo by pre vás znamenalo úplné zbavenie sa zaťaženia spojeného s vymáhaním svojich pohľadávok súdnou cestou. 

Otváracie hodiny

PON – PIA na objednávku

Interaktívna mapa